Vedtægter

Den selvejende institution med privat drift er hjemmehørende i Svendborg Kommune og omfatter afdelingerne Pilehuset, Belvedere, Papegøjen og Enghaven, der er beliggende på adresserne Belvedere 54, Belvedere 60, Belvedere 66 og Enghavevej 40, 5700 Svendborg.

 

§1: Formål

Formålet er at drive dagtilbud i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Dagtilbuddet opfylder ligeledes Svendborg Kommunes krav til børn i dagtilbud.

Dagtilbuddets formål er i overensstemmelse hermed at være dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart.

Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke barnets alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børnene får en god opvækst.
Børnene må ikke udsættes for en bevidst religiøs eller politisk påvirkning.

Mål og principper for dagtilbuddets virksomhed fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med dagtilbuddets leder.

Dagtilbuddet er pr. 1. januar 2012 blevet godkendt som dagtilbud af Svendborg Kommune iht. Dagtilbudslovens § 19, stk. 5

 

§2: Bestyrelsen

Det selvejende dagtilbuds ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar over for bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse og drift af dagtilbuddet.

Bestyrelsen består af repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet, en repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet, og evt. en repræsentant udpeget af bestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen deltager ikke i personalesager herunder afskedigelsessager.

Bestyrelsen består af 6 el. 7 medlemmer:

5 forældrerepræsentanter

1 medarbejderrepræsentanter

Evt. 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf.

Suppleanter for forældrerepræsentanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

§3: Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som skal afholdes inden udgangen af marts måned. Valget indkaldes af den siddende bestyrelse med mindst 3 ugers varsel. Valget ledes af formanden. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter for at sikre kontinuitet

Valg af medarbejderrepræsentant sker på et personalemøde, der afholdes inden udgangen af marts i lige år. Personalemødet omfatter alle fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet bortset fra ledelsen.
Medarbejderrepræsentanten vælges i lige år.

Valgperioden påbegyndes 1. april og løber i 2 år for såvel forældrerepræsentanter som medarbejderrepræsentant.

Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, d.v.s. i forhold til antallet af stemmer.

Den af bestyrelsen udpegede repræsentant sidder i en 2 års periode fra udpegningstidspunktet.

Når den udpegede repræsentant udtræder, kan der udpeges en ny.

 

§4: Valgbarhed og valgret

Forældre med børn i dagtilbuddet er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentation i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives 2 stemmer pr. indskrevet barn i dagtilbuddet. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehaveren valgbarhed og valgret. Dette kræver dog bestyrelsens godkendelse. Fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet, bortset fra ledelsen, er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Ansatte i dagtilbuddet og ægtefolk/samlevere til ansatte kan ikke vælges som forældrerepræsentant eller forældresuppleant, selvom de har børn i dagtilbuddet

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, d.v.s. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der herefter stadig stemmelighed, foretages lodtrækning.

Forældre der ikke er til stede på valgtidspunktet, kan kun vælges, såfremt der foreligger en skriftlig accept af opstilling til valg.

 

§5: Udtrædelse af bestyrelsen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen, når det er muligt at erstatte vedkommende med en suppleant el. ved nyvalg. Suppleanten indtræder for resten af det fratrådte medlems valgperiode.

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen for resten af det fratrådte medlems valgperiode.

Det udpegede medlem kan udtræde, når medlemmet selv ønsker det.

 

§6: Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter tiltræden.

Formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne og den af bestyrelsen udpegede repræsentant.

Den afgående bestyrelsesformand indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 4 uger efter valget.

Dagtilbudslederen, eller ved dennes forfald stedfortræderen, er bestyrelsens
sekretær.

 

§7: Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen indhenter de nødvendige godkendelser til at drive dagtilbud i Svendborg Kommune.

Bestyrelsen fastsætter mål og rammer for dagtilbuddets arbejde, herunder principper for dagtilbuddets drift og det pædagogiske arbejde.

Der udarbejdes hvert andet år en virksomhedsplan for dagtilbuddet. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem bestyrelsen, den daglige ledelse og dagtilbuddets personale.

Planens formål er at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og personale, og skal desuden overfor forældrene, kommunen og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om dagtilbuddets virksomhed.

Herudover træffer bestyrelsen beslutning om følgende:

- Anvendelse af budgettet.

- Optagelseskriterier, opsigelsesvarsler og åbningstider

- Vedligeholdelsesplan for ejendommenes indvendige og udvendige vedligeholdelse.

- Ansættelse og afskedigelse af personale.

 

§8: Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, d.v.s. der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsesmøder.

Et enkelt bestyrelsesmedlem eller flere bestyrelsesmedlemmer kan således ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne uden for bestyrelsens møder.

Formanden kan træffe afgørelser i sager der ikke kan udsættes. Således trufne afgørelser skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§9: Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§10: Optagelseskriterier

Optagelse i dagtibuddet sker i henhold til anciennitet på ventelisten fastsat udfra opskrivningsdatoen. Søskende har dog fortrinsret.

Børnenes alder ved optagelse i hhv vuggestue og børnehave følger retningslinierne i Svendborg Kommune.

Er barnet indskrevet i vuggestue i Ovinehøj er det garanteret en plads i børnehavedelen.

 

§11:Opsigelsesvarsler

Forældrene kan løbende med én måneds varsel til d. 1. og d. 15. i en måned udmelde barnet af dagtilbuddet.

Institutionen kan opsige et barn med én uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 21 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen.

 

§12: Åbningstider

Institutionen har åbent alle hverdage.

Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for det kommunale driftstilskud.

Dagtilbuddet holder lukket på helligdage, i week-ender, Grundlovsdag og juleaftensdag.

Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelsen i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

 

§13: Antal børn

Dagtilbuddets huse er godkendt til flg. antal børn:

Pilehuset: 19 vuggestuebørn

Belvedere: 54 børnehavebørn

Papegøjen: 26 børnehavebørn

Enghavens børnehave: 44 børnehavebørn

Enghavens vuggestue: 20 vuggestuebørn

 

§14: Økonomi

Dagtilbuddet er en Selvejende Institution, det betyder at et evt. overskud skal forblive i dagtilbuddet og anvendes til dagtilbuddets drift, vedligeholdelse og udvikling.

Bestyrelsen fastsætter forældrebetalingen.

Forældrebetalingen opkræves forud den første bankdag i måneden.

 

§15: Vikardækning

Dagtilbuddet sørger for at dække forsvarligt ind med vikar i forbindelse med sygdom og ferier.

 

§16: Formueforhold/hæftelse

Dagtilbuddet hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle dagtilbuddet påhvilende gældsforpligtelser.

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for dagtilbuddets dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Til at forpligte dagtilbuddet overfor tredjemand kræves der underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Ved låneoptagelse eller disposition over fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til nærmere angivne bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere til at tegne dagtilbuddet overfor bank, postvæsen og lignende eller til at kvittere for indbetalinger til dagtilbuddet.

 

§17: Nedlæggelse

Institutionens kapital består af ejendom, jord, inventar og likvide midler.

I tilfælde af institutionens ophør skal kapitalen med fuld tilslutning fra bestyrelsen anvendes i overensstemmelse med følgende formålsbestemmelse i vedtægten for Børnehjælpsdagen i Svendborg:

”Børnehjælpsdagens formål er at fremme børne- og ungdomsarbejdet i Svendborg.”

Civilstyrelsen skal godkende nedlæggelse af institutionen.

Svendborg Kommune skal godkende formål for anvendelse af institutionens kapital i forbindelse med nedlæggelse.

 

§18: Ændring af vedtægten

Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra bestyrelsen ved to tredjedelsflertal.

Ændringer i vedtægten fremsendes altid til Svendborg Kommune til gennemsyn, for at sikre at den lever op til lovens og kommunens krav.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 4/9-2019 af Bestyrelsen for Den selvejende institution Ovinehøj