Opskrivning og venteliste

Venteliste

Du kan vælge om du vil skrive dit barn op til én el. flere af Ovinehøjs afdelinger. Hvis du kun vælger én prioritet, så bliver der ikke tilbudt plads i et af de andre huse.

Skriv på venteliste

Priser, betingelser og procedurer


Prisen pr. måned for en plads i 2024
Prisen for en plads i vuggestue og børnehave er den samme som i de kommunale institutioner, og der opkræves ligeledes for 11 måneder, således at juli er betalingsfri.

 

Forældrebetalingen pr. 1. januar 2024:

 

Vuggestueplads:   4.171 kr.
Vuggestuedeltids 3.337 kr.
Børnehaveplads:  2.259 kr.
Børnehavedeltids 1.808 kr.

   

 

Prisen for en deltidsplads 30t/uge er 80% af en fuldtidsplads.

Se betingelserne for brug af deltidsplads under menuen politikker.

 

Kombinationspasningstilbud
Dagtilbudsloven giver også mulighed for at søge om et kombinationspasningstilbud i vuggestuer og børnehaver, og det gælder også for Ovinehøj.
Det er i hjemkommunen, man skal søge om et sådant tilbud. På nedenstående link kan man læse om Svendborg kommunes retningslinjer og procedurer for ansøgning og tildeling af et kombinationstilbud samt priser.

https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud/kombinationstilbud

 

Søskende- og fripladstilskud tildeles på samme måde som i de kommunale institutioner, og vi har ligeledes nøjagtig de samme muligheder som i de kommunale institutioner for at søge udviklingsstøtte til barnet fra andre faggrupper via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg kommune, fx talepædagog, ergo/fysioterapeut.

 

Søskendetilskud

 • Gives til børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver aldersintegrerede dagtilbud og kommunale skolefritidsordninger. Der betales fuld pris for det "dyreste" barn, herefter betales der 50% for efterfølgende børn.
 • Gives til frokostordning.
 • Gives til børn der passes i privat pasningsordning efter dagtilbudslovens §80, private dagtilbud, samt private klubber til og med 3. klasse.
 • Søskendetilskud til pladsen er automatisk fratrukket den månedlige betaling.
 • Gives ikke til børn i Svendborg Juniorklub.
 • Gives ikke til forældrearrangerede frokostordninger.

 

Fripladstilskud

Kan søges, hvis husstandens samlede aktuelle indtægt pr. år ligger indenfor følgende beløb:

 

Indtægtsgrænse:

Under 200.301 kr. - Ingen egenbetaling.

Øvre grænse 622.200 kr. - fuld egenbetaling.

 

Hvis indtægten ligger imellem disse beløb vil der kunne bevilges hel eller delvis friplads.

For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 70.089 kr.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.

 • Der gives fripladstilskud til frokostordninger.
 • Der gives fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger.

Friplads søges via Digital Pladsanvisning på www.svendborg.dk. Her kan du også lave en konkret beregning af økonomisk friplads.

Eventuel bevilling af fripladstilskud sker med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager du allerede fripladstilskud, opfordrer vi til at tjekke indtægten og rette kontakt til Pladsanvisningen, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

 

Der foretages en månedlig genberegning af dit fripladstilskud. Det betyder, at hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse, både hvis din husstandsindkomst stiger eller falder mindst 5 trin på fripladsskalaen, vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet. I 2024 svarer 5 trin til ca. 2.220 kr. om måneden eller ca. 26.645 kr. om året. Fripladstilskuddet vil efterfølgende blive reguleret i din opkrævning.

 

Der fortages yderligere en årlig efterregulering ud fra oplysninger fra SKAT eller øvrig relevant dokumentation. Ved efterregulering medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

 

Eventuel henvendelse vedr. økonomisk friplads skal ske til Sekretariat og Dagtilbud, Pladsanvisningen. Personlig henvendelse skal ske til Borgerservice.

Med hensyn til friplads af socialpædagogiske årsager, henvises til Familieafdelingen.

 

Optagelse

Tildeling af en plads sker efter anciennitet i forhold til opskrivningsdatoen. Derfor er det vigtigt at få sit barn skrevet op med det samme man ved, at man får brug for et dagtilbud til sit barn.

 

Børn med søskende el. børn, der har haft søskende, i én af Ovinehøjs afdelinger, har fortrinsret fremfor børn uden søskenderelation. Børn i vuggestuerne er garanteret en plads i én af børnehavegrupperne.

 

Pladserne tildeles i flg. Rækkefølge:

 1. Interne børn fra vuggestuegrupperne har første prioritet
 2. Børn med søskenderelation har anden prioritet
 3. Alle andre efter anciennitetsdatoen

For adoptivbørn gælder at hvis de skrives op efter de er fyldt 2 år, er det datoen for deres 2 års fødselsdag, der er anciennitetsdato.

 

Pladserne tildeles til den 1. el. 16. i måneden.